Tractor Arable Dusty Free photo on Pixabay Google Chrome

Ob številnih vlogah, ki jih danes pripisujemo kmetijstvu, ne smemo pozabiti, da je kmetijstvoin s tem tudi rastlinska pridelava gospodarska panoga. Zanjo veljajo zakonitosti kot za vsedruge gospodarske dejavnosti. Stroški pridelave, tržne cene in drugo so kategorije, ki nakoncu pomembno opredelijo naše ravnanje. Ob tem je treba upoštevati veliko odgovornostte panoge do okolja in zdravja ljudi.

(Ljubljana, 10. maj 2018) – Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki predstavlja pripridelavi hrane pomemben strošek, je v preteklih desetletjih zelo močno zaznamovalopridelavo hrane v svetu in tudi pri nas. Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarnepridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin. Uporaba sredstev zavarstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu SVR) je danes nujna tako v integrirani pridelavi, kottudi v ekološki pridelavi, če hočemo pridelati zdravo hrano. Zaradi možnosti onesnaženjaokolja ob nestrokovni in neodgovorni rabi SVR je uporaba regulirana s strogo zakonodajo.Predpisano je, da mora vsak uporabnik SVR opraviti preizkus znanja in pridobiti izkaznico(dovoljenje), da sploh sme kupovati in uporabljati SVR. Ta znanja je dolžan obnavljati, sicermu to dovoljenje preneha. Uporablja lahko samo v Sloveniji registrirana SVR, ki jih lahkonanaša na ciljne površine le z napravami, ki imajo za to ustrezen certifikat in so rednopreverjane s strani pooblaščenih organizacij vsaka tri leta. Poleg tega morajo uporabniki SVRvedno preprečevati onesnaževanje vodotokov in preprečevati zanašanje škropilne brozge naneciljne površine, ki niso predmet tretiranja. Posebno pozornost morajo posvečati uporabiSVS na površinah, ki mejijo na površine, kjer se gibljejo ljudje.V zadnjem času se vse pogosteje pojavljajo primeri, ko posamezniki ali organizirane skupineljudi želijo preprečiti kmetovanje na površinah, ki se nahajajo v bližini njihovih stanovanjskihhiš in zahtevajo prepoved kmetovanja v njihovi neposredni bližini. Pogosto strokovnonekompetentni ljudje zahtevajo prepoved izvajanja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivciz obrazložitvijo, »da kmetje uporabljajo strupe«. SVR so sredstva, ki praviloma uničujejobolezni in škodljivce kmetijskih rastlin, vendar naj ti, ob pravilni uporabi in upoštevanjuvseh varnostnih ukrepov, vključno s karenco, ne bi smeli vplivati na zdravje ljudi. Vedeti je treba, da mora SVR, preden je registrirano za uporabo, prestati veliko število znanstvenihpoizkusov in opraviti zahtevne protokole, ki jih predpisuje zakonodaja.Takšno ravnanje posameznikov ali skupin je tudi kršitev Zakona o kmetijstvu, ki je v poglavju»Kmetijska opravila« uzakonil pravico do kmetovanja, in s katero so opredeljena kmetijskaopravila in pravica kmeta, da kmetijska opravila nemoteno opravlja. Namen pravice dokmetovanja je, da se omejijo problemi, ki v praksi nastajajo med kmeti in ostalimi krajani, pričemer rešitev zasleduje konkretizacijo določb iz tretjega poglavja Ustave RS (71. in 74. člen,ki opredeljujeta varstvo kmetijskih zemljišč in svobodno gospodarsko pobudo). Medneupravičeno oviranje ali omejevanje kmetijskih opravil se šteje vsakršno fizično ali drugačnopreprečevanje ter oteževanje nemotenega delovnega procesa kmetijskega opravila.Navedeno pravilo velja tudi za občine, ki morajo v predpisih in drugih aktih iz njihovepristojnosti upoštevati prepoved neupravičenega oviranja ali omejevanja opravljanjakmetijskih opravil in v ta namen določati pogoje, ki omogočajo opravljanje teh opravil navseh kmetijskih zemljiščih in objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti znotrajobmočja občin.Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije si je v preteklosti prek svojih strokovnih službprizadevala, da bi njeni člani kmetovali v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenimi zahtevamiin jim v ta namen nudi vso strokovno pomoč. Ker smo prepričani, da večina kmetov kmetujeodgovorno in v skladu s predpisano zakonodajo, pričakujemo, da bodo tako ravnale tudipristojne državne ter lokalne institucije. Če temu ne bo tako, bomo priča nadaljnjemuizgubljanju kmetijskih zemljišč, ki jih že sedaj nimamo dovolj za zagotavljanje samooskrbe skmetijskimi pridelki.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.